1760557
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
72
52
124
1760557

 
  
โครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 
22 มกราคม 2557 ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎฎร์ธานี
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรืธานีสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น และสามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง
ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
          ขอบเขตเนื้อหาโครงการ มีดังนี้
                 1. หลักการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
                 2. เทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
                 3. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง