1746356
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
72
32
192
1746356

 
  
กิจกรรม Research Express ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
8 - 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎฎร์ธานี
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Research Express ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย นำโดย ดร.วรรณดี สุทธินราดร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหัวข้อ ดังนี้
          1) หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อและลักาณะปัญหาที่ดี
          2) การสืบค้นข้อมูลและการเขียนเอกสารอ้างอิง
          3) การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
          4) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง
          ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทาง วช. ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย มีพันธกิจในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทางการวิจัย
 และมีการขยายการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย  โดยพิจารณาถึงความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่ จึงจัดวิทยากร
สำหรับให้ความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการให้บริการ จะเน้นการให้ความรู้ในลักษณะการขยายผลจากความรู้พื้นฐานเดิม