1746355
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
71
32
191
1746355

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 "การวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมาก
มาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการมากมายจากทั่วประเทศ
ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ กว่า 100 ผลงาน พร้อมทั้งมีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยภูเก็ต สกว. และคณะต่างๆ