1746351
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
67
32
187
1746351

       สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยเน้นงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม ดังนี้
            1. โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
            2. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
       ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารเชิงหลักการ ไปตาม e-mail ของแต่ละกลุ่มโครงการ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือจากท่านส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการดังกล่าวมายัง e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (เปิดรับ สกอ. 2557 (1).pdf)รายละเอียดเพิ่มเติม[รายละเอียดเพิ่มเติม]459 Kb