1746360
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
76
32
196
1746360


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบนจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน"
ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
ทาง อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือโทรสารหมายเลข 0-7735-5680 

      [ -- > ดูรายละเอียดทั้งหมด <-- ]