1760505
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
20
52
72
1760505

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี
"รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน" วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง "โอกาสและ
ความเสี่ยงของสุราษฎร์ธานี : เสียงสะท้อนจากพื้นที่" โดย...นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ และดำเนินการอภิปราย
รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย สนใจสอบถาม
รายละเอีดได้ที่ โทรศัพท์ 0-7735-580