“Suratthani Rajabhat University National and International Conference 2016” วันที่ 27–28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี -->

  | - Home - | ที่่พักแนะนำ |กำหนดการ พิธีการ & ลำดับการนำเสนอ| English version|


[ สถาบันวิจัยและพัฒนา ]
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและ Western Mindanao State University   ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12   ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

      
ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com
หรือโทรสารหมายเลข 0-7791-3341


[ Docuement Download ]
หนังสือนำ ( Invitation letter ) 

แบบตอบรับ ( Register Form ) 

- Abtract Template  

- Full Paper Template  

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  

- แบบตอบรับสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (participant)  - Poster Template [size A0 : 80 x 120 c.m.] 

category 1 - ด้านการศึกษา (Education) [Blue] 
category 2 - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences & Technology) [yellow]  
category 3 - ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) [violet] 
category 4 - ด้านพัฒนาสังคม (Social Development) [red]  
category 5 - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) [green]  


[ Research Category ]
   1. ด้านการศึกษา (Education)

   2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences & Technology)

   3. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

   4. ด้านพัฒนาสังคม (Social Development)

   5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

   6. English Presentation Group

       - Education

       - Social Science

       - Science and Technology
[ Register Fee / Payment ]
   - อัตราค่าลงทะเบียน
     Poster Presentation  : 1,500 บาท
     Oral Presentation     : 2,000 บาท
     English Presentation : 3,000 บาท

   โอนเงินเข้าบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่บัญชี 518-2-13254-7


   - ให้สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล

   - ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 0-7791-3341 หรือ
  สแกนส่งไฟล์มาที่ E-mail : research-sru@hotmail.com


( การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน )
( และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น )

/*กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน แต่ผู้วิจัยไม่ส่งผลงานเข้ามา
จะไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น*/


[ Important Date ]
กิจกรรม Dead line
(นักวิจัยภายนอก)
Dead line
(นักวิจัย มรส.)
ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper) 30 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2559
แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject) 15 ส.ค. 2559 15 ส.ค. 2559
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper)
*** PDF File เท่านั้น
30 ส.ค. 2559 30 ส.ค. 2559
ชำระเงินลงทะเบียนภายใน 30 ส.ค. 2559 -ยกเว้น-
.


"ข้อกำหนด" ในการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Complete full paper)
*** กรุณาอ่านให้ละเอียด


       1. ส่งทาง E-mail มาที่ research-sru@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องเป็นชื่อบทความวิจัยของท่าน            ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

       2. ต้องเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตาม comments ของผู้ทรงคุณวุฒิสมบูรณ์แล้ว

       3. ให้ส่งเป็น PDF File เท่านั้น (ไม่รับบทความที่ใช้ Micro. Word)

       4. File ที่แนบใน E-mail จะประกอบด้วย 2 Files ได้แก่

           4.1 Abstract paper ให้นักวิจัยแยกเฉพาะ ชื่อบทความ, ชื่อผู้แต่ง, abstract และ คำสำคัญ
                 (ไทย/อังกฤษ)
                  [download Abstract template]

           4.2 Complete papar (รวม Abstract อยู่ภายใน / ไม่ต้องใส่เลขหน้า)
                  [download Full paper template]

*** รับเฉพาะ PDF File เท่านั้น ***
[ สอบถามรายละเอียด ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7791-341 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1370-9696

E-mail : research-sru@hotmail.com หรือ Website : http://research.sru.ac.th