logo

“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ( Researches and Creative Solutions for Sustainable Local Development ) วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  | - Home - | ที่่พักแนะนำ | กำหนดการ พิธีการ & ลำดับการนำเสนอ|
[ สถาบันวิจัยและพัฒนา ]
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน   ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10      "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่ออนาคต" ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation และ ภาค Oral presentation

      
ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-7735-5680


[ Docuement Download ]
- แบบตอบรับสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (participant)  - Poster Template [size A0 : 80 x 120 c.m.] 

category 1- ด้านการศึกษา (Education) [Blue] 
category 2 - . ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences & Technology) [yellow]  
category 3 - . ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) [violet] 
category 4 - . ด้านพัฒนาสังคม (Social Development) [red]  
category 5 -. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) [green]  


[ Research Category ]
   1. ด้านการศึกษา (Education)

   2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences & Technology)

   3. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

   4. ด้านพัฒนาสังคม (Social Development)

   5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
[ Register Fee / Payment ]
   - อัตราค่าลงทะเบียน
     Oral Presentation    : 2,000 บาท
     Poster Presentation : 1,500 บาท

   โอนเงินเข้าบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลขที่บัญชี 518-2-13254-7


   - ให้สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล

   - ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 0-7735-5680 หรือ
  สแกนส่งไฟล์มาที่ E-mail : research-sru@hotmail.com


( การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน )
( และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น )

/*กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน แต่ผู้วิจัยไม่ส่งผลงานเข้ามา
จะไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น*/


[ Important Date ]
กิจกรรม Dead line
(นักวิจัยภายนอก)
Dead line
(นักวิจัย มรส.)
ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper) 30 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2557
แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject) 15 ส.ค. 2557 15 ส.ค. 2557
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper)
*** PDF File เท่านั้น
15 ก.ย. 2557 15 ก.ย. 2557
ชำระเงินลงทะเบียนภายใน 30 ก.ย. 2557 -ยกเว้น-
.


"ข้อกำหนด" ในการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Complete full paper)
*** กรุณาอ่านให้ละเอียด


       1. ส่งทาง E-mail มาที่ research-sru@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องเป็นชื่อบทความวิจัยของท่าน
           ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

       2. ต้องเป็นบทความที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตาม comments ของผู้ทรงคุณวุฒิสมบูรณ์แล้ว

       3. ให้ส่งเป็น PDF File เท่านั้น (ไม่รับบทความที่ใช้ Micro. Word)

       4. File ที่แนบใน E-mail จะประกอบด้วย 2 Files ได้แก่

           4.1 Abstract paper ให้นักวิจัยแยกเฉพาะ ชื่อบทความ, ชื่อผู้แต่ง, abstract และ คำสำคัญ
                 (ไทย/อังกฤษ)
                  [download Abstract template]

           4.2 Complete papar (รวม Abstract อยู่ภายใน / ไม่ต้องใส่เลขหน้า)
                  [download Full paper template]

*** รับเฉพาะ PDF File เท่านั้น ***
[ สอบถามรายละเอียด ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7735-5680 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1370-9696

E-mail : research-sru@hotmail.com หรือ Website : http://research.sru.ac.th