Research Project Detail

รหัสโครงการวิจัย :  RS-5208
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) :  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาษาอังกฤษ) :  
สังกัดคณะ :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย :  สุรพล เนาวรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1 :  
ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 2 :  
ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 3 :  
ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 4 :  
ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 5 :  

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 :  
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 :  
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 :  

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) :  2548
งบประมาณ :  100,000.00 บาท
วันเริ่มต้นทำสัญญา :  
วันสิ้นสุดสัญญา :  
แหล่งทุน : หมวดเงินรายได้


สถานะปิดโครงการ วันที่ปิดโครงการ : completed